Jitħabbru s-sottomissjonijiet b’rabta ma’ modi differenti ta’ trasport fiż-żoni ta’ madwar il-Port il-Kbir

Nov 20, 2015

Illum wara nofsinhar ghalaq iz-zmien ghas-sottomissjonijiet quddiem Projects Malta Ltd ghall-progett ta’ disinjar, bini u thaddim ta’ modi differenti ta’ transport fiz-zoni fi hdan il-Port il-Kbir u fiz-zoni ta’ madwar il-port ta’ Marsamxett.

Fis-sejha mahruga f’Awwissu ta’ din is-sena, Projects Malta talbet biex jitressqu ideat ghal progetti innovattivi li joffru soluzzjonijiet alternattivi ghall-pubbliku. Dawn il-progetti kellhom ikunu efficjenti, effettivi u li ma jinkludux uzu ta’ karozzi.

Il-progett jew progetti huma mmirati biex jitnaqqas it-traffiku u l-hin ta’ stennija ghall-pubbliku.

Projects Malta Ltd irceviet sottomissjoni wahda li nftehet fil-prezenza ta’ nutar pubbliku.

Din hi minn:

AX Holdings Ltd.

Il-process li jmiss hu li s-sottomissjonijiet jghaddu minn process ta’ evalwazzjoni, liema process iwassal ghat-thabbir tal-isem tal-proponent jew proponenti li jikkwalifikaw ghall-fazi li jmiss: dik ta’ negozjar.

Projects Malta Ltd.The Clock Tower, Level 1,
Tigné Point, Sliema TP01, Malta
T (+356) 2132 0458