Żewġ sottomissjonijiet b’rabta ma’ soluzzjoni ta’ parkeġġ fil-Mosta

Dec 12, 2016

Dalghodu, fil-prezenza tal-pubbliku Projects Malta Ltd fethet is-sottomissjonijiet b’rabta mas-Sejha ghal Proposti ghad-disinjar, bini u thaddim ta’ parkegg taht l-art fil-Mosta.

B’kollox Projects Malta Ltd irceviet zewg sottomissjonijiet:

City Square Parking JV
Express Car Parks JV

Il-process li jmiss hu li s-sottomissjonijiet jghaddu minn process ta’ evalwazzjoni, liema process iwassal ghat-thabbir tal-Preferred Bidder.

Kumitat Tekniku kongunt bejn l-Arcidjocesi ta’ Malta u Projects Malta Ltd li twaqqaf fix-xhur li ghaddew se jkun qed jigi konsultat fuq il-proposti li dahlu.

Il-Ministru Konrad Mizzi spjega kif dan il-process li qieghed jigi addottat jassigura li l-ghazla ssir bl-aktar mod trasparenti filwaqt li jassigura li tigi maghzula l-ahjar proposta ghal dan il-progett.

TMIEM

Projects Malta Ltd.The Clock Tower, Level 1,
Tigné Point, Sliema TP01, Malta
T (+356) 2132 0458